ေက်ာ္ခြနည္းမ်ား


GProxy Tollbar add-on ႏွင့္ FreeGate, GPass, GTunnel UltraSurf တို႕ျဖင့္ ေက်ာ္ခြျခင္း

Firewall ေတြ၊ Filter ေတြကို အလြယ္တကူျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီနည္းလမ္းဟာ သင္တို႔ရဲ႕ Company ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိတဲ့ Website ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မဲ့ အလြန္အသံုး၀င္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ Website မ်ား(ဥပမာ Youtube, Facebook etc… ) ကိုေက်ာ္ျဖတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ Proxy Surfing Technology Software (၄)မ်ဳိးကို အသံုးျပဳပံုအား တင္ျပပါမည္။

၁။ ပထမဦးစြာ သင္အသံုးျပဳေနေသာ Browser ဟာ Firefox မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္း လုပ္ ရယူၿပီး Firefox ကို Install ျပဳလုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Firefox ကို ဖြင့္ပါ။

၂။ GProxy Tollbar add-on ကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။

တစ္ကယ္လို႔ Software Installation Window ကို မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ gproxy.xpi file ကို ေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီး Firefox ေပၚသို႔ Drag ဆဲြယူပါ။

၃။ ထုိ႔ေနာက္ GProxy Tollbar add-on ကို Firefox တြင္ Install လုပ္ပါ။ Firefox ကို Restart ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္ပြင့္လာလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Gproxy Tollbarကို Firefox တြင္ တပ္ဆင္ လွ်က္ ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၄င္း Tollbar ေပၚ ရွိ Proxy box အတြင္းမွ Down Arrow ကိုႏွိပ္ပါက FreeGate, GPass, GTunnel ႏွင့္ UltraSurf ဟူေသာ Menu မ်ာကို ေတြ႔ျမင့္ရေပမည္။ ၄င္း Menu (၄)မ်ဳိးလံုးသည္ Free Proxy Surfing Softwares မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ Software (၄)မ်ဳိးလံုးကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။

၄။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ FreeGate, GPass, GTunnel ႏွင့္ UltraSurf Software မ်ားအား ေဒါင္းလုပ္ခ်ပါ။ အားလံုးေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီး သံုးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုတည္း ႏွင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခုျဖင့္ မေက်ာ္ႏိုင္ပါက အျခားတစ္ခုႏွင့္ေျပာင္းသံုးႏိုင္ ရန္ (၄)ခုလံုး ေဒါင္းလုပ္ခ်ထားပါရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္အရြယ္အစားမ်ားမွာ အလြန္းေသးငယ္သျဖင့္ ေဒါင္းလုပ္ခ်ရန္ခက္ခဲမည္မဟုတ္ပါ။

(က) FreeGate

Dynaweb Site မွ FreeGate သည္ (140)Kb ထက္ပင္ပို ေသးငယ္ေသာ Sforware တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတြင္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း Sever (၅)ခုေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး Speed အျမန္ဆံုးတစ္ခုအား Default အျဖစ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ သင္သည္ Mouse ကိုအသံုးျပဳကာ ႏွိပ္ရံုျဖင့္ Surver တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ FreeGate ကို ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းပါ။

(ခ) GPass

GPass တြင္Version (၂)မ်ဳိးရွိပါတယ္။ LiteVersion သည္ (86)Kb သာရွိၿပီး FullVersion မွာ (1.2)MB ရွိပါသည္။ GPass ကိုဒီေနရာတြင္ေဒါင္းပါ။

(ဂ) GTunnel

GTunnel တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Proxy Server (၃)ခုပါ၀င္ပါသည္။ DownLoad ႏွင့္ UpLoad Traffic ကိုျပၿပီး Meter (၂)ခုပါ၀င္ပါသည္။ အရြယ္အစားမွာ ( )ျဖစ္ပါသည္။ GTunnel ကို ဒီေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

(ဃ) Ultrasurf

138 Kb မွ်သာရွိေသာ Portable Program တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Proxy Server (၃)ခုပါရွိၿပီး Speed ေကာင္းေသာ Server ကို Default အျဖစ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ Speed ပိုေကာင္းေသာ Server ကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Monitor ၏ ညာဘက္ ေအာက္ေျခတြင္ ေရြေရာင္ေသာခေလာက္ပံုစံ Icon တစ္ခု ေဖာ္ျပေနမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေကာင္းသည္ Ulterself ကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ Ulterself ကို ဒီေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

၅။ ယခုအခါ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Firefox add-on Gproxy Toolbar ႏွင့္ တကြ Proxy Surfing (၄)မ်ဳိးကို အသံုးျပဳရန္အသင့္ Install လုပ္ၿပီးအသင့္ ျဖစ္ေပသည္။ Firefox ရဲ႕ GProxy Tollbar မွ Proxy Menu (၄)ခု ကို Click လုပ္ၿပီး ေဒါင္းလုပ္ခ်ထားသည့္ Software တစ္ခုျခင္းစီကို ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ သင္အသံုးျပဳေနရေသာ Internet Access ကို သင့္Company (သို ႔) ေက်ာင္းက Server ခံၿပီး ပိတ္ထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ွSoftware တစ္ခုျခင္းစီက Option >Menual Proxy တြင္ သင္သံုးရေသာ HTTP Proxy No. ကိုထည့္သြင္းရပါမည္။

ယခုအခါ သင္သည္ Orkut, Youtube, Facebook ႏွင့္ MySpace ကဲ့သို႔ေသာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ Website မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳၿပီး အလြယ္တကူ ေက်ာ္ျဖတ္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

စာေရးသူ။ Pron Site မ်ားအား ဒီနည္းျဖင့္မေက်ာ္ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ သင့္မွာ အျခား Proxy Surface Software မ်ားရွိပါက ၄င္းကို GProxy Tollbar တြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: